กล่องขวัญ

กล่องขวัญ

เป็นของฝากของกำนัน ความจุขนาด 1 กิโลกรัม